بازدید معاون وزیر صمت از 5 شهرک‌ و ناحیه صنعتی شهرستان زرندیه