کامپیوتر i5-2400تعمیر پرینتر در محلدستگاه دوخت ریلیدستگاه آسیاب مخصوص دانه های سخت