بازدید استاندار فارس از 10واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز