جامعه نیوزفروش هاسکی مالاموتقارچ کش _ پراکسیدین .پراستیک اسیدسرورنگ