برخی والدین کرمانی برای حضور دانش آموزان در مدارس مقاومت می‌کنند