بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …وی مارکتتیرچه استانداردآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …