گیت کنترل ترددبازسازی نوسازی - علی نژادچاپ کارت پی وی سینخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش