نوگرایی در صنعت بیمه به معنی کنار گذاشتن همه پدیده‌های گذشته نیست