برخورد شدید سواری با جداول کناری بزرگراه امام علی (ع)