سیم بکسلانجام کلیه امور نقشه برداریفن سانتریفیوژ بکوارد و فوروارد …آموزشگاه موسیقی آوادیس