باید ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و تامین معیشت محور اصلی بودجه باشد