کار با گوشی با درآمد میلیونیتعمیر تلویزیون ال جیزفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …ساخت انواع سوله و سازه های فلزی …