تعمیر تلویزیون ال جیدستگاه جت پرینترمیگلرد کامپوزیتلیست قیمت تیرچه پیش تنیده (bpico)