تعمیر تلویزیون ال جیفروش و واردات قطعات الکترونیکی …مدرس و مترجم زبان پرتغالیتعمیرات لوازم خانگی