هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتمیکسرمستغرق واجیتاتورپالس اکسیمتر کانتک مدل CMS50Dگیربکس خورشیدی