تولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …ساخت سوله وسالن و اتاق ایزوله با …ساخت تابلوهای نما و نوسازی ساختماننخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش