سیم بکسل و اتصالات استیلامور ثبتیدستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …