الیاف بایکودستگاه جت پرینترزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلرزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …