دعوت به همکاری در شرکت دانش بنیانکلید مینیاتوری زریرتعمیر تلویزیون سامسونگکلینیک پوست ومووزیبایی تهران