آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …آهن آلات الوندفلز (تعطیلات بازاست)تعمیر تلویزیون ال جیارائه خدمات الكترونيك

بار سنگین تورم و حقوق کم‌توان بازنشسته‌ها