میگلرد کامپوزیتفروش سگ آپارتمانی ، یورکشایرقالبسازی و پرسکاریفروش مواداولیه شیمیایی، پلیمری …

داروفروش هم به سوپرمارکت می‌رود؛ آیا داروخانه‌ها در این شرایط، وضعیت اقتصادی بهتری دارند؟