اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کشف ۲ کیلو تریاک در منزل یک قاچاقچی در بیدستان
فرمانده انتظامی شهرستان البرز : کشف ۲ کیلو تریاک در منزل یک قاچاقچی در بیدستان خانه استانی کدخبر: 767568 ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۰:۲۴:۲۸ رکنا: با تلاش ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر شهرستان البرز ۲ کیلوگرم ﺗﺮﯾﺎک از منزل یک قاچاقچی در بیدستان ﮐﺸﻒ ﺷﺪ. به گزارش خبرنگار رکنا ازقزوین،سرهنگ بهرام منصوری، فرمانده انتظامی شهرستان البرز با اعلام این خبرگفت: در ﭘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖشهر بیدستان، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر این ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. وی افزود: ﻣﺎﻣﻮران ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه متهم اﻋﺰام و در ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ این قاچاقچی سابقه دار را که در امر تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت داشت دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻨﺘﻘﻞ کردند. ﺳﺮﻫﻨﮓ منصوری ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: در بازرسی از منزل متهم ۲ کیلو گرم ﺗﺮﯾﺎک ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﻬمان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ شد. فرمانده انتظامی شهرستان البرز ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮگ تأکید کرد: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ۱۱۰ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼع دﻫﻨﺪ.   اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: برخی فروشگاه های زنجیره ای مردم را فریب می دهند / دولت از مالکیت خودروسازان بزرگ کشور دل نمی کند آیا این خبر مفید بود؟ 0 0