قطعی شبکه ارتباطی وزارت بهداشت در حداقل زمان ممکن بر طرف شد