نحوه حضور و دورکاری کارکنان و مادران کودکان زیر ۶ سال اعلام شد