ویروس کرونا کی تمام می‌شود؟/ یشتر از زمانی که گذشته باید انتظار بکشید