نتایج مطالعه اثرگذاری واکسن‌ها روی ۳۸۰ هزار ایرانی