کمیسیون صنایع ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو را بررسی می‌کند