عذرخواهی طالبان از ایران: دیگر تکرار نمی‌شود

عذرخواهی طالبان از ایران: دیگر تکرار نمی‌شود