آمار‌های رسمی می‌تواند به دولت در آگاهی از وضع موجود کمک کند