باقری: منتظر پاسخ حقوقی و دلایل منطقی دیگر طرف‌ها به پیشنهاد‌های ارائه شده‌مان هستیم

باقری: منتظر پاسخ حقوقی و دلایل منطقی دیگر طرف‌ها به پیشنهاد‌های ارائه شده‌مان هستیم