دکتر اکبر افتخاری از صندوق بازنشستگی کشوری خداحافظی کرد