بازگشت جامعه روحانیت به سیاست/ اعضای جامعه روحانیت مبارز با رئیسی دیدار کردند