شیوع اومیکرون؛ آیا واکسن و دارو‌های رایج در برابر سویه جدید کرونا کارایی دارند؟

شیوع اومیکرون؛ آیا واکسن و دارو‌های رایج در برابر سویه جدید کرونا کارایی دارند؟