فعالان سیاسی سکوت کرده اند، چون امید بازگشت به قدرت ندارند

فعالان سیاسی سکوت کرده اند، چون امید بازگشت به قدرت ندارند