وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران در ۱۳ ایستگاه / میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون به ۱۴۰ رسیده

وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران در ۱۳ ایستگاه / میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون به ۱۴۰ رسیده