استاد احمد عابدینی: از روی جهالت خود بی عدالتی در ابعاد وسیع را رواج داده ایم