بانک ملت: تسهیلات خرد، مصرفی و کسب و کار‌ها در چارچوب منابع و مصارف استانی در حال پرداخت است

بانک ملت: تسهیلات خرد، مصرفی و کسب و کار‌ها در چارچوب منابع و مصارف استانی در حال پرداخت است