از کردستان عراق تا آذربایجان؛ نقش قطر در سیاست خارجی ایران چیست؟