خیابان کارگر ناگهان دهان باز کرد / وحشت صبحگاهی تهرانی‌ها

خیابان کارگر ناگهان دهان باز کرد / وحشت صبحگاهی تهرانی‌ها