واکنش سخنگوی همراه اول به مصاحبه رتبه ۶ کنکور سراسری؛ خستگی را از تنمان بردی