تأثیر واکسیناسیون بر کاهش شهر‌های قرمز و آمار مرگ و میر کاملاً مشهود است