آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۲۱۷۵۷ نفر مبتلا و ۱۲۹۹۱۲ نفر فوتی

آخرین آمار ویروس کرونا در ایران؛ ۶۱۲۱۷۵۷ نفر مبتلا و ۱۲۹۹۱۲ نفر فوتی