احتمال ایجاد اجماع جهانی علیه تهران/ ایران نباید تنها بماند