رمدسیویر و کاسبی جدید مراکز درمان خصوصی/ تزریق تا یک میلیون، فروش تا ۲۰ میلیون تومان