بیمه پارسیان با افزایش نسبت توانگری مالی همچنان در سطح یک صنعت بیمه قرار دارد