بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران؛ می‌خواهند دانشجو و استاد و محتوای درسی را مطابق خواست قدرت سیاسی یکدست کنند