نفتالی بنت با دو پیام به ایران و فلسطین راهی نیویورک شد