مگر قرار است در ورزش چه کار‌هایی انجام شود که این تعداد مدیر ورزشی باید جابجا شوند؟