محدودیت‌های کرونایی سالن‌های کنسرت لغو شد

محدودیت‌های کرونایی سالن‌های کنسرت لغو شد