واکسینه شدن کامل یک سوم مردم دنیا علیه ویروس کرونا